Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1.Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Lumatix, s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, IČO: 45 995 061, IČ DPH: SK2023199079 (ďalej len "Predávajúci" a Kupujúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.medicovi.sk

1.2.Kupujúcim sa rozumie každá osoba, ktorá odoslala plne vyplnený elektronický objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke Predávajúceho a nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania.

1.3.Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.medicovi.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

1.4.Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.medicovi.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1.Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2.Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná ich prepísaním a stlačením tlačidla ,,Aktualizovať košík". Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3.Kúpna zmluva je uzavretá vzájomným potvrdením elektronickej objednávky Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom e-mailu a telefónu.

2.4.V prípade ak Kupujúci toto potvrdenie požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

III. Cena, platobné a dodacie podmienky

3.1.Kupujúci je povinný za tovar, ktorý mu Predávajúci odošle na základe uzavretej Kúpnej zmluvy riadne a včas Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky.

3.2.Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.medicovi.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. 'Kupní cena je uvedená vrátane DPH v aktuálnej sadzbe platnej v Slovenskej republike.

3.3.Kúpnu cenu hradí Kupujúci dobierkou kurérovi spoločnosti GLS – v hotovosti pri prevzatí tovaru, bankovým prevodom alebo prostredníctvom elektronických bankonvých systémov – PayPal, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4.Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom vo vnútri zásielky, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5.V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cena v prípade platby dobierkou sa účtuje vo výške 1,00 € (30,13 Sk) vrátane DPH.

3.6.Tovar bude Kupujúcemu odoslaný v čo možno najkratšej dobe, do 5 pracovných dní od potvrdenia Kúpnej zmluvy, spravidla skôr. K tomu je treba pripočítať čas potrebný na doručenie kuriérom GLS, čo je spravidla 1 až 3 pracovné dni. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny majú iba orientačný charakter.

3.7. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru, alebo môže byť Kupujúcemu ponúknutý iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

3.8 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo narušená uvoľnením lepiacich pások alebo iným spôsobom nevylučujúcim možnosť neoprávneného vniknutia do zásielky a úbytku množstva, je kupujúci je povinný požadovať od vydávajúceho pracovníka GLS kontrolu hmotnosti zásielky, alebo zásielku neprevziať a najneskôr do 24 hodín o tomto informovať Predávajúceho.

IV. Záruka

4.1.Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

4.2.Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením, nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený alebo prirodzeným opotrebovaním.

4.3.Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

Informovaním Predávajúceho e-mailom, telefonicky alebo listom poštou na adresu Predávajúceho: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava

4.4. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

V. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

5.1.V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

5.2.Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 02 Bratislava. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný informovať Predávajúceho, aby zabezpečil zaslanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby GLS. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

5.3.Predávajúci tovar prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

VI. Ochrana súkromia

6.1.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, dodaciu adresu).

6.2.Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

6.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1.Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

7.2.Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Súčasne Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami aj s Reklamačným poriadkom Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.

7.3.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

7.4.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.